Turistička zajednica općine Pirovac naručila je izradu katastra i atlasa turističkih atrakcija Općine Pirovac, dokumenta koji sadrži detaljno klasificiranu bazu podataka u kojem su sabrani svi potencijali: prirodni, kulturno-povijesni, sportski te antropološki resursi, koji se mogu u većoj ili manjoj mjeri koristiti u turističke svrhe.
S kartama iz kojih se dobiva uvid o zemljopisnom smještaju svih atrakcija. Ta sabrana baza podataka sa atlasom olakšava svim zainteresiranim djelatnicima u turizmu donošenje poslovnih odluka, definiranju proizvoda, izradu vlastitih proizvoda, kreiranje novih proizvoda, izvor je ideja, poslovnih planova… to je u neku ruku podsjetnik na sve potencijale kojima raspolažemo koje je moguće pretočiti u turistički proizvod. Katastar služi svima onima čije je poslovanje vezano direktno ili indirektno uz turizam, investitorima kojima treba uvid u resursnu osnovu, poduzetnicima postojećim i budućim, izrađivačima strategije turizma, turističkim agencijama, iznajmljivačima, vodičima, stanovnicima Općine Pirovac… Ovaj dokument koji je podložan promjenama, izmjenama, zavisno o novim okolnostima na tržištu, okruženju, novim resursima.

Katastar i atlas turističkih atrakcija